Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)

Grupa Robocza LC-FACIL - projekt zakończony

Partner Wiodący: Lipsk (Niemcy)

Polski Partner - Bytom

W maju 2007 roku na nieformalnym spotkaniu ministrów europejskich w Lipsku uznano, że miasta powinny rozwijać się nie tylko w sposób zrównoważony, ale należy także na większą skalę wykorzystywać zintegrowane podejście do polityki rozwoju miejskiego. Jednym z podstawowych elementów tej polityki są zintegrowane systemy monitoringu i ewaluacji. Bytom, jako partner projektu LC-FACIL, ukierunkowanego na wypracowanie ułatwień we wdrażaniu Karty Lipskiej, przygotował w 2010 roku koncepcję Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia. Zaprojektowany system oparto na doświadczeniach takich partnerów, jak Rennes, Lipsk czy Goeteborg, gdzie od lat stosowane są najciekawsze tego typu rozwiązania.

Metropolia Rennes wypracowała narzędzie pn. barometr zrównoważonego rozwoju  - Baro’Métropole, opierające się na 15 grupach tematycznych związanych z rozwojem zrównoważonym oraz czytelnej wizualizacji wartości wskaźników. Miasto Lipsk z powodzeniem wdrożyło Koncepcję Zintegrowanego Rozwoju Miejskiego (IUDC). Jednym z jej elementów jest monitoring i ewaluacja rozwoju poszczególnych dzielnic oraz graficzne wizualizacje, m.in. oparte o GIS. Z kolei w Goeteborgu stosowane jest narzędzie o nazwie eXplorer. Aplikacja ta umożliwia lepszą wizualizację informacji społeczno-gospodarczych na poziomie miasta i dzielnic, zapewniając wgląd w przestrzenne zróżnicowania w mieście i w regionie oraz umożliwia porównywanie różnych wskaźników.

Jak wynika z doświadczeń miast partnerskich, zintegrowane systemy monitoringu i ewaluacji oraz narzędzia wspomagające zarządzanie zrównoważonym rozwojem pozwalają na szybsze identyfikowanie zarówno efektów synergii, jak i negatywnych aspektów podejmowanych działań. Dzięki pełniejszej wiedzy o aktualnym stanie miasta oraz o możliwych oddziaływaniach angażowanie zasobów staje się dużo bardziej efektywne. Drogą do sukcesu jest także dobry dialog ze wszystkimi aktorami areny miejskiej, gdzie wizualizacje dostępne z poziomu ww. systemów wydają się elementem kluczowym.

Równie istotny z punktu widzenia udziału w projekcie był aktywny udział Bytomia w procesie opracowywania i testowania Ram Referencyjnych dla Zrównoważonych Miast (RFSC). Główna rekomendacja płynąca z projektu mówi, że wdrażanie zrównoważonego rozwoju miejskiego w rozumieniu Karty Lipskiej wymaga systemu monitoringu i ewaluacji. Dlatego też RFSC stały się główną inicjatywą na rzecz pomocy miastom na drodze do wdrażania zrównoważonego rozwoju, bowiem zawierają zestaw bezpłatnych narzędzi on-line wspomagających jego planowanie i monitorowanie.

Zebrane dobre praktyki są dostępne na stronie projektu LC-FACIL, a wybrane z nich stanowią integralną częścią ram referencyjnych.

 

Strona internetowa projektu LC FACIL

 

Karta Lipska

Strona z RFSC

Informacja o projekcie – 17 Biuletyn URBACT


Polski partner w projekcie: Bytom

 

Kontakt
Urząd Miejski w Bytomiu
Biuro Rozwoju Miasta
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
tel.: 032 2812051 fax: 032 2815875
Koordynator projektu - Lucjan Goczoł
Nr tel. 032 283 62 59, e-mail:
lgoczol@um.bytom.pl

Dokumenty
Karta Lipska
Strona projektu LC-FACIL

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II