Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)

Sieć tematyczna CITY.REGION.NET - „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu“ - projekt zakończony

W skład Sieci Tematycznej CITY.REGION.NET wchodzą następujący Partnerzy:


Partner Wiodący:               Graz / Austria

Partnerzy I Fazy:               Częstochowa/Polska

                                           Châlons-en-Champagne/ Francja

                                           Oradea / Rumunia

                                           Kielce / Polska.

Ponadto włączeniem w prace Sieci od II Fazy są zainteresowane Miasta:

Nowi Partnerzy:                Munich / Niemcy

                                   Arezzo / Włochy

                                   Trikala / Grecja

                                   Zurich / Szwajcaria

 

Główne wyzwania Sieci Tematycznej CITY.REGION.NET:

1. Opracowanie wspólnej polityki zagospodarowania terenu i instrumentów przeciwdziałających procesowi bezładnego rozprzestrzeniania się zabudowy miejskiej.
2. Zdefiniowanie nowych instrumentów finansowych i zarządczych umożliwiających zrównoważony rozwój miasta i otaczającego go regionu.
3. Włączenie kluczowych władz zarówno lokalnych (samorządowych), jak i wojewódzkich (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) w proces wspólnego zdefiniowania kryteriów zintegrowanego rozwoju regionalnego.

Oczekiwane rezultaty:

1. Wymiana doświadczeń między miastami/ obszarami metropolitalnymi, poszczególnymi Partnerami w zakresie zintegrowanego planowania miejskiego: identyfikacja najlepszych praktyk, adaptacja tych modeli do indywidualnych warunków poszczególnych miast i ich potrzeb, usprawnienie procesu absorpcji środków unijnych i zaprezentowanie nowym Państwom Członkowskim drogi do czynnego udziału w programach i sieciach Unii Europejskiej.
2. Opracowanie Lokalnego Planu Działań zawierającego nowe strategie dla zintegrowanego rozwoju zarówno miast, jak i otaczających je regionów oraz metody wdrożenia realnego procesu współpracy.
3. Skatalogowanie funkcji i zadań, które mogą zostać podzielone między miasta a sąsiadujące z nimi mniejsze gminy, jak również powodów, dla których niektóre przedsięwzięcia nie mogą być podzielone.
4. Zarekomendowanie metod udziału kluczowych władz w procesie zintegrowanego rozwoju miasta i regionu.

W celu umożliwienia skutecznego wpływu działań Sieci na politykę lokalną, każdy Partner Sieci Tematycznej jest zobowiązany do utworzenia Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT (ULSG).

Lokalne Grupy Wsparcia URBACT powinny skupiać kluczowych interesariuszy na poziomie lokalnym zainteresowanych wymianą tematyczną realizowaną w ramach Sieci oraz opracowaniem Lokalnego Planu Działania dla miasta i otaczającego go regionu.

Skład Częstochowskiej Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT ustalono kierując się zasadą najbliższego, bezpośredniego sąsiedztwa Miasta Częstochowy oraz wolą włączenia w prace Grupy przedstawicieli Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, środowisk naukowych i Stowarzyszeń działających na terenie Częstochowy. Do współpracy w ramach Grupy zostały zaproszone władze Miasta Częstochowy, Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz następujących Gmin: Mykanów, Rędziny, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Konopiska, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka.

 

Przebieg I Fazy Projektu CityRegion.Net:

16.06.2008:         Pierwsze spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia podczas spotkania Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego.

29.07.2008:         Spotkanie z Zespołem Zadaniowym składającym się z przedstawicieli Wydziałów UM Częstochowy.

19.08.2008:         Wizyta P. Bernd Gassler - Eksperta Wiodącego Projektu. Przedmiotowe spotkanie stworzyło możliwość przedyskutowania z Ekspertem Wiodącym najważniejszych wyzwań dla miasta i regionu w kontekście oczekiwań oraz rezultatów wynikających z uczestnictwa w Projekcie CityRegion.Net, a także określenia szczegółowych zasad współpracy między Miastem Częstochową a Partnerami Sieci Tematycznej, Instytucją Zarządzającą oraz sąsiadującymi Gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Wsparcia.

Spotkanie zostało podzielone na trzy panele: w pierwszym uczestniczyli Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, wchodzący w skład powołanego w Urzędzie Zespołu Zadaniowego, drugie spotkanie odbyło się przy udziale Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej; natomiast kolejne skupiało Przedstawicieli Lokalnej Grupy Wsparcia.

Podczas spotkań podjęta została dyskusja na temat najważniejszych wyzwań dla miasta i regionu w kontekście oczekiwań oraz rezultatów wynikających z uczestnictwa w Projekcie City.Region.Net, a także określenia szczegółowych zasad współpracy między Miastem Częstochową a Partnerami Sieci Tematycznej, Instytucją Zarządzającą oraz sąsiadującymi Gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Wsparcia, a także szczegółów współpracy między Miastem Częstochową a Urzędem Marszałkowskim (Instytucją Zarządzającą) i jej kluczowej roli w realizacji działań w ramach Sieci Tematycznej City.Region.Net oraz możliwości wdrożenia i finansowania założeń Lokalnego Planu Działań.

28.10.2008:         Seminarium szkoleniowe dot. metodologii pracy w Lokalnych Grupach Wsparcia, które powstały w ramach projektów realizowanych w ramach programu URBACT II zorganizowane w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach.

W trakcie seminarium przedstawiono propozycje dot. metodologii pracy Lokalnej Grupy Wsparcia oraz propozycje tworzenia Lokalnego Planu Działania – wymaganego w programie URBACT II. Seminarium miało odpowiedzieć również na pytanie, w jaki sposób włączyć w procesy rewitalizacyjne i rozwoju miasta społeczność lokalną. Seminarium poprowadził p. dr Krzysztof Wrana z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Obecnie realizowana w ramach Projektu CityRegion.Net Faza II wdrożeniowa, będzie koncentrować się na dwóch głównych działaniach:

1) działania związane z wymianą doświadczeń i wzajemnym uczeniem się, w ramach tych działań partnerzy czerpiąc z wkładu i doświadczenia partnerów organizują spotkania oraz warsztaty;

2) działania związane z rozpowszechnianiem informacji i włączaniem do głównego nurtu polityki, w ramach tych działań partnerzy skupiają się na tworzeniu własnych Lokalnych Planów Działań, wyciągają kluczowe wnioski, zdobywają wiedzę płynącą z fazy wymiany doświadczeń w celu maksymalizacji korzyści dla możliwie najszerszego grona odbiorców.

 

 

Informacje na temat Miast Partnerskich i realizacji Projektu CITY.REGION.NET są dostępne na stronie internetowej:

― w języku angielskim:

http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/cityregionnet/homepage/

― w języku polskim: http://www.czestochowa.pl/miasto_1/gospodarka/projekty_unijne/Projekt-CityRegion-Net/city.region.net-rola-miast-w-zintegrowanym-rozwoju?searchterm=city+region

 

Miejski Koordynator Projektu CITY.REGION.NET w Częstochowie:

Aneta Myga

Tel.: (34) 3707-616

e-mail: amyga@czestochowa.um.gov.pl

Siedziba:           Urząd Miasta Częstochowy

                          Ul. Śląska 11/13

                         42-217 Częstochowa

                                   pokój 416

 

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II