Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)

Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act - projekt zakończony

Partner Wiodący: Aachen; Niemcy

Partnerzy projektu: Gijon (Hiszpania), Gliwice (Polska), Galati (Rumunia), Maribor (Słowenia), Edynburg (Wielka Brytania), Lipsk (Niemcy), Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Mieszkaniowego, Rozwoju Miejskiego i Przestrzennego, Linz (Austria), Reims (Francja), Rzym (Włochy), Aveiro (Portugalia).

  Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych i MŚP wymaga udziału licznych wyspecjalizowanych podmiotów prywatnych i publicznych, wśród których zazwyczaj nie ma miast. Jednocześnie te podmioty sa niezbędne do rozwoju gospodarczego i atrakcyjności samych miast. Jedenastu partnerów projektu FIN-URB-ACT próbowało zdefiniowac rolę i wkład miast w tworzenie strategii i instrumentów wspierajacych MŚP mimo ich braku specjalistycznej wiedzy w zakresie finansowania takich przedsięwzięć.
Wnioski i rekomendacje dla miast:

·       Miasta mają możliwość odgrywania roli przywódczej w przygotowywaniu zintegrowanych planów: zarówno miasta jak i instytucje zarządzające akceptują swoją rolę jako koordynatorzy. Ich udział umożliwia tworzenie nowych instrumentów finansowych, takich jak mikrokredyty (w Lipsku), inwestycje kapitałowe z innymi partnerami (w Gijon) lub tworzenie regionalnych funduszy inwestycyjnych (w Edynburgu). Na poziomie usług oferowanych przedsiębiorcom, ich pozycja koordynatorów umożliwia racjonalizację już istniejących działań.      

·       Proponowane instrumenty muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom rynku – aby to było możliwe użytecznym narzędziem jest przeprowadzenie badań skupiających się na oczekiwaniach MŚP.

·       Celem metodologii wykorzystanej przez FIN-URB-ACT jest doprowadzenie do konsensu pomiędzy wszystkimi podmiotami wspierającymi MŚP, współpracującymi w Lokalnej Grupie Wsparcia. Takie podejście okazało się skuteczne w Linz i Aveiro, może więc służyć jako dobra praktyka.

·       Małe firmy cenią podejście „jednego okienka”, którego celem jest upraszczanie procedur zwianych z założeniem firmy. Okazało się, że istnieje potrzeba, aby takie wsparcie nie kończyło się na fazie zakładania firmy, ale rozciągało się na dłuższy czas, potrzebny do „okrzepnięcia” przedsiębiorstwa. Chociaż ten pomysł wymaga analiz, Lokalne Grupy Wsparcia sa dobrą podstawą opracowania takiego narzędzia, które zintegruje informacje i usługi oferowane przez różne podmioty wspierające MŚP.

·       Lokalne szkoły wyższe są kluczowymi partnerami. Doradzają przy powstawaniu lokalnych planów działania oraz uczą swoich studentów przedsiębiorczości. Nie zawsze zdają sobie sprawę z roli, jaką odgrywają w tym zakresie – miasta powinny pomóc im ją zrozumieć.

Miasta mogą wnieść znaczącą wartość dodaną do projektów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Są również godnym zaufania partnerem dla instytucji zarządzających.

 

„Gliwice miały możliwość współpracy z partnerami przy przygotowaniu i opracowaniu badań oczekiwań firm dot. wsparcia dostępnego dla MŚP oraz przygotowania rozwiązań w oparciu o doświadczenie i wiedzę eksperta i innych miast. Projekt zainicjował też współpracę Gliwic z instytucjami otoczenia biznesu.

Projekt można uznać za udany, choć niewątpliwie zabrakło środków na pilotażowe działania, które pozwoliłyby na wprowadzenie wypracowanych w ramach projektu rozwiązań. Jako wadę należy również wskazać bardzo pracochłonne i czasochłonne rozliczanie projektu.”

 

Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach

.

Kontakt:

Urząd Miejski w Gliwicach

Biuro Rozwoju Miasta

tel. 032-239-11-00, faks: 032-335-40-14, brm@um.gliwice.pl

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II