Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II

Aktualności
Program URBACT II
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT II
Śląski Związek Gmin i Powiatów w Programie URBACT I i URBACT II
Program URBACT I
Sieć Tematyczna City Regions Net (z udziałem Częstochowy)
Sieć Tematyczna Fin-Urb-Act (z udziałem Gliwic)
Sieć Tematyczna RegGov (z udziałem Rudy Śląskiej)
Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)
Sieć Tematyczna Co-Net (z udziałem Zabrza)
Grupa Robocza Nodus (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza LC-FACIL (z udziałem Bytomia)
Projekt EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe (z udziałem Katowic)
Grupa Robocza OP-ACT (z udziałem Dąbrowy Górniczej)
Pytania i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Ważne linki
Kontakty
  Grupa Robocza LUMASEC (z udziałem Bytomia)

Grupa Robocza LUMASEC - projekt zakończony

Partner Wiodący: University of Karlsruhe, Niemcy

Pozostali partnerzy:

  • Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports,
    l’Urbanisme et les constructions publiques, Francja
  • Kavala, Grecja
  • l'Agence d'urbanisme de la Region Stephanoise, Francja
  • Bytom, Polska
  • Baia Mare, Rumunia
  • Ljubliana University, Słowenia
  • Bristol, Wielka Brytania

Od momentu ostatniego rozszerzenia Unii Europejskiej w 2007 roku, europejski system miejski jest zdominowany przez około 70 naajwiększych miast, zamieszkiwanych przez wiecej niż pół miliona mieszkańców, co stanowi około 20% populacji UE.

W sposób gwałtowny ma miejsce suburbanizacja i rozgęszczanie zabudowy na terenach podmiejskich, mając najczęściej chaotyczny charakter. Obszary miejskie razem z miejską infrastrukturą pochłaniają więcej terenów, z większą prędkością niż zachodzą zmiany demograficzne, co skutkuje rozlewaniem się miast, powstawaniem nieużytków miejskich, wysokimi kosztami dla środowiska, itp.

W zakresie planowania przestrzennego można wyróżnić trzy zakresy działania: wzory przestrzenne, zarządzanie oraz budowanie kompetencji. Wzory przestrzenne podkreślają znaczenie i potrzebę tworzenia silnych polityk i narzędzi, wykorzystujących zaangażowanie róznych podmiotów. Dodatkowo, systemy informacji przestrzennej wydają się być jednym z kluczowych aspektów w poszukiwaniu sposobu zrównoważonego gospodarowania terenem.

Zgodnie z Deklaracją z Toledo, poniższe aspekty wykorzystania przestrzeni są kluczowe:

- redukcja potrzeb transportowych, w tym samym czasie stymulowanie bardziej zrównoważonej mobilności  poprzez: priorytet dla niezmotoryzowanych („spacerowe”, „rowerowe” miasta), mniej zanieczyszczających środków transportu; wspieranie taniego i efektywnego transportu publicznego dostępnego dla wszystkich - szczególnie dla mieszkańców zdegradowanych dzielnic, gdzie może on odgrywać ważną rolę w ograniczaniu fizycznej izolacji – oraz sieci transportowe, jak również optymalizacja logostyki w mieście

- rozwijanie efektywności energetycznej w istniejących budynkach biorąc pod uwagę stan techniczny zasobów mieszkaniowych;

- poprawę zarządzania energią i zasobami materialnymi oraz ich przepływami w mieście (metabolizm miejski), włączając w to cały cykl krążnia wody, odpadów, itp.; starania o lokalne zamykanie cykli metabolicznych miasta oraz redukcję śladu ekologicznego

- promowanie odnawialnych źródeł energii oraz ich stosowanie w miastach;

- ponowne wykorzystywanie terenów (z wykorzystaniem rewitalizacji, odnowy, przekształcania i ponownaego wykorzystania opuszczonych terenów, zdegradowanych obszarów lub nieużytków) jako kluczowa strategia przyczyniająca się do redukcji konsumpcji ziemi i poprzez to walki z rozlewaniem się miast

 

Polski partner projektu: Bytom

 

„Doświadczenie i wiedza nabyta w trakcie projektu LUMASEC zaowocowała  powstaniem Lokalnego Planu Działania, którego wytyczne zostały przeniesione do opracowań planistycznych gminy. Lokalny Plan Działania prezentował prawne, organizacyjne i techniczne aspekty planowania przestrzennego w rejonie Bytomia, dał pogląd na mocne, słabe strony i zagrożenia w rejonie, który został objęty projektem LUMASEC. Przeprowadzone zostały spotkania z interesariuszami w celu wymiany doświadczeń. Nastąpiło zaimplementowanie aplikacji Community Viz, specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego zarządzanie przestrzenią, jako dobrej praktyki na przyszłość. Zlecono wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzono rozmowy z beneficjentami w trakcie sporządzania planów miejscowych.

Rezultatem prac nad Lokalnym Planem Działania było bardzo duże zainteresowanie inwestorów terenem, który był dotychczas niewykorzystany. Realizacja projektu z punktu widzenia miasta okazała się być celowa.”

 

Urząd Miasta BytomiaKontakt:

 

Urząd Miejski w Bytomiu

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

tel.: 032 2812051 fax: 032 2815875

Koordynator – Wojciech Jeszka, Kierownik Referatu Systemu Informacji o Terenie

tel.: 32/ 283 6354, e-mail; wjeszka@um.bytom.pl

 

Miasta województwa śląskiego w programie URBACT II